Welkom!
Wij zijn Obvius

Internetconcepten & Legal services

VacaturesNeem contact op

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Gebruik onderstaand formulier!

Contactgegevens

Kantooradres
Groenmarktstraat 19
3521 AV  Utrecht

Postadres
Postbus 3011
3502 GA  Utrecht

Contactgegevens
030 – 878 1366
info@obvius.nl
www.obvius.nl

Contactpersoon
mr. R.T. van Leeuwen
richard@obvius.nl

SmartLegal Notariaat Utrecht
Notaris kantoor
www.smartlegal.nl

Algemene voorwaarden

Vacatures

SmartLegal zoekt een Notarisklerk / Notarieel medewerker

Wij zoeken een nieuwe collega ter uitbreiding van ons team. 

De ideale kandidaat heeft:  

 • een enthousiaste, stressbestendige en pro-actieve houding; 
 • minimaal 2 jaar werkervaring op een notariskantoor;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift;
 • een grote mate van zelfstandigheid, flexibiliteit, collegialiteit en accuratesse;
 • een commerciële en klantgerichte instelling;
 • een beschikbaarheid van minimaal 3 dagen per week. Daarnaast ben je woonachtig in de regio Utrecht.

Het is prettig werken in een leuk team, in een aantrekkelijk en goed bereikbaar pand (5 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal) en met up-to-date automatisering op het leukste notaris kantoor van Utrecht! De beloning is marktcomform.

Informatie / solliciteren?

Wij komen graag in contact met geïnteresseerde kandidaten die voldoen aan bovenstaande beschrijving én ervaring. Wanneer je vragen hebt of meer informatie wenst kun je contact opnemen met mr. Richard van Leeuwen via 030 – 227 17 32.
Wij zijn ook op zoek naar een kandidaat notaris.

Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je sturen naar vanleeuwen@smartlegal.nl ter attentie van mr. Richard van Leeuwen.

SmartLegal Notariaat Utrecht
Groenmarktstraat 19
3521 AV Utrecht

030 – 227 17 32

www.smartlegal.nl

Richard van Leeuwen

Werkstudent

Zoek jij naast je studie een leuke baan en ben je minimaal 8 – 16 uur per week beschikbaar?

Wij zoeken iemand die ons kan ondersteunen bij onze internetprojecten.
Wij zijn op zoek naar een positief, enthousiast en ondernemend persoon. Je kunt goed zelfstandig werken, bent commercieel, klant- en servicegericht en werkt hard. Je hebt een open karakter en straalt professionaliteit uit.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • het schrijven, updaten en plaatsen van artikelen
 • het verzamelen van gegevens en het doen van research
 • administratieve ondersteuning van on- en offline marketing activiteiten
 • alle voorkomende werkzaamheden op ons kantoor in Utrecht

Wij verwachten van onze nieuwe collega een flexibele houding en verantwoordelijkheid voor jouw taken bij RTL | Obvius. Je werkt zelfstandig maar maakt deel uit van een zeer enthousiast team hardwerkende collega’s. Daarom zijn wij opzoek naar serieuze, intelligente, open en bevlogen personen die samen met ons RTL | Obvius kan laten groeien.

Graag ontvangen wij jou motivatiebrief en CV/Linkedin profiel in onze mailbox info@obvius.nl. Laat in deze mail blijken waarom wij jou zeker moeten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Wees daarbij origineel, kort en bondig.
Heb je vragen? Bel dan Lieke (06 – 41 80 68 74).

Algemene voorwaarden RTL | Obvius

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (versie 062, 1 maart 2016).

ALGEMENE VOORWAARDEN

In  deze  algemene  voorwaarden  wordt  verstaan  onder:

Algemene Voorwaarden : de Algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer, die van toepassing zijn op de door de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer te sluiten Overeenkomst en integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;

Opdrachtgever:  een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die Opdrachtnemer een opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van producten of het verlenen van diensten.

Opdrachtnemer:  RTL | Obvius, gevestigd te Utrecht, kantooradres: Groenmarktstraat 19, 3521 AV Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50222481.

Opdracht  c.q.  Overeenkomst:

 • de  overeenkomst  van  opdracht;
 • de overeenkomst van aanneming van werk;
 • de overeenkomst van levering van producten en diensten.

Het  bepaalde  in  de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers van RTL | Obvius en van al de overige personen die bij, voor of namens deze onderneming werkzaam zijn.

BEPALINGEN
1 – OFFERTES

Alle  offertes,  waarbij  niet  uitdrukkelijk  het  tegendeel  is  vermeld,  gelden  als  een  vrijblijvend   aanbod   dat   ook   na   aanvaarding   kan   worden   herroepen.   Indien   deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • een opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer (digitaal) retour is ontvangen;
 • Opdrachtnemer en Opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst hebben getekend;
 • Opdrachtnemer voor Opdrachtgever van start is gegaan met de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten;
 • Opdrachtgever Opdrachtnemer (of haar werknemers of hulppersonen) heeft geboekt voor bepaalde dagen en/of dagdelen en/of periodes voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.

2.2  De  Overeenkomst  komt  in  de  plaats  van,  en  vervangt,  alle  eerdere  voorstellen, correspondentie,  afspraken  of  andere  communicatie,  schriftelijk  dan  wel  mondeling gedaan.
2.3  De  Overeenkomst  wordt  aangegaan  voor  onbepaalde  tijd,  tenzij  uit  de  inhoud, aard  of  strekking  van  de  verleende  Opdracht/Overeenkomst  voortvloeit  dat  deze  voor  een  bepaalde tijd is aangegaan of tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een bepaalde tijd of termijn/periode is overeengekomen.
Indien niets anders is overeengekomen dan bestaat een dagdeel uit 4 uren en een werkdag uit 8 uren. Eenmaal geboekte of overeengekomen aantal uren/dagen per week kunnen niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
2.4 Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen  volledig  bindend,  tenzij  Opdrachtnemer  Opdrachtgever  binnen  12  dagen  na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.
2.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de werkzaamheden/uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst op te schorten indien deze dient/dienen te worden uitgevoerd door een bepaalde persoon en deze door ziekte, het volgen van een (verplichte)cursus of andere omstandigheden niet in staat is om de werkzaamheden/uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst uit te voeren. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen en geen aanspraak maken op schadevergoeding of vervanging.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren  van  de  verleende  Opdracht/Overeenkomst,  tijdig  en  in  de  door  Opdrachtnemer  gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst van belang kunnen zijn.
3.3  Tenzij  uit  de  aard  van  de  Opdracht/Overeenkomst  anders  voortvloeit  is  Opdrachtgever  verantwoordelijk   voor   de   juistheid,   volledigheid   en   betrouwbaarheid   van   de   aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
3.4  Opdrachtgever verplicht zich  er  voor  zorg  te  dragen  dat  Opdrachtnemer  wordt  voorzien van actuele en correcte documentatie en modellen, software en  overige  faciliteiten  die  naar  het  oordeel  van  Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
3.5 Opdrachtgever verplicht zich verder aan alle wettelijke regels, beroepsregels , gebruiken en reglementen te houden tijdens het uitvoeren van de Opdracht/Overeenkomst en verplicht zich te onthouden van laakbare handelingen.
3.6 Tenzij uit de aard van de Opdracht/Overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer  noodzakelijk  geachte  personeel  inzetten  dan  wel  laten  inzetten  teneinde  Opdrachtnemer  in  staat  te  stellen  de  werkzaamheden  te  verrichten.  Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in een opdrachtbevestiging/overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat haar personeel over de juiste  vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten en dat haar personeel alle aanwijzingen, verzoeken en instructies van/gegeven door Opdrachtnemer opvolgt en uitvoert.
3.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen  van  de  verzochte  gegevens,  bescheiden,  faciliteiten  en/of  personeel  zijn  voor rekening van Opdrachtgever.
3.8 Bij niet-nakoming door Opdrachtgever van één van de verplichtingen in dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden per direct te beëindigen en de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Opdrachtnemer behoudt in dat geval aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden én aanspraak op betaling van de geboekte/overeengekomen uren/dagen voor de overeengekomen (toekomstige) periode, ook indien daarvoor nog geen werkzaamheden zijn/worden verricht.

4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1   Alle   werkzaamheden   die   door   Opdrachtnemer   worden   verricht,   worden uitgevoerd  naar  zijn  beste  inzicht  en  vermogen  overeenkomstig  de  eisen  van  goed vakmanschap.  Ten  aanzien  van  de  beoogde  werkzaamheden  is  sprake  van  een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer en niet van een resultaatverbintenis, tenzij anders is bepaald of voortvloeit uit de Overeenkomst.
4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht/Overeenkomst  wordt  uitgevoerd,  doch  neemt  daarbij  de  door  Opdrachtgever kenbaar  gemaakte  eisen  zoveel  mogelijk  in  acht.
4.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn  (wettelijke)  zorgplicht  gehouden  is  om  meerwerk  te  verrichten, of deze werkzaamheden noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de Opdracht  is  hij  gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming  te  hebben  bereikt,  daar  het  op  directe  of  indirecte  wijze  betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden  van  Opdrachtnemer  om  de  Opdracht  correct  uit  te  voeren.  Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
4.5 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

5 – GEHEIMHOUDING
5.1  Tenzij  enige  wetsbepaling,  voorschrift  of  andere  (beroeps)regel  haar  daartoe verplicht,  is  Opdrachtgever/zijn  de  door  Opdrachtgever  ingezette  medewerk(st)er(s) verplicht   tot   geheimhouding   tegenover   derden   ten   aanzien   van   vertrouwelijke informatie   die   is   verkregen   van   Opdrachtnemer.   Opdrachtnemer   kan   ter   zake ontheffing verlenen.
5.2  Behoudens  schriftelijke  toestemming  van  Opdrachtnemer  is  Opdrachtgever  niet gerechtigd   de   vertrouwelijke   informatie   die   aan   haar   door   Opdrachtnemer ter beschikking  wordt  gesteld  aan  te  wenden  tot  een  ander  doel  dan  waarvoor  zij  werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtgever voor  zichzelf  optreedt  in  een  civiele-  of  strafprocedure  waarbij  deze  informatie  van belang kan zijn.
5.3   Tenzij   sprake   is   van   enige   wetsbepaling,   voorschrift   of   andere   regel   die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke  toestemming  is  verleend,  zal  Opdrachtgever  de  inhoud  van rapporten, adviezen, documenten, persoonlijke gegevens of (toegangs)codes  of  andere  al  dan  niet  schriftelijke  uitingen  van  Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
5.4 Tenzij  enige  wetsbepaling,  voorschrift  of  andere  (beroeps)regel  haar  daartoe verplicht,  is  Opdrachtgever/zijn  de  door  Opdrachtgever  ingezette  medewerk(st)er(s) verplicht   tot   geheimhouding   tegenover   derden   ten   aanzien   van   het uitvoeren van de Overeenkomst, de inhoud en totstandkoming van de Overeenkomst, Opdrachtnemer, de medewerkers en/of hulppersonen van Opdrachtnemer en het handelen en functioneren van Opdrachtnemer, de medewerkers en/of hulppersonen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer   kan   ter   zake ontheffing verlenen.
5.5 Opdrachtgever zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
5.6 Ingeval van een inbreuk op een in artikel 5.1 tot en met en 5.5 omschreven verplichting verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van EUR 2.000 (zegge: tweeduizend euro) voor iedere inbreuk, alsmede een direct opeisbare boete van 2.000 (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van Opdrachtnemer om nakoming te vorderen, dan wel volledige vergoeding te vragen van de ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de verbeurde boete(s).

6 – INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1  Opdrachtnemer  behoudt  zich  alle  rechten  van  intellectuele  eigendom  voor  met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan  hij  de  auteursrechten  of  andere  rechten  van  intellectuele  eigendom heeft of geldend kan maken.
6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht en voorzover Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verkregen van Opdrachtnemer. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7 – HONORARIUM/TARIEVEN
7.1  Indien  na  de  totstandkoming  van  de  Overeenkomst,  doch  voordat  de  Opdracht geheel  is  uitgevoerd of de Overeenkomst is geëindigd,  tariefbepalende  factoren  zoals  bijvoorbeeld  lonen  en/of  prijzen een  wijziging  ondergaan,  is  Opdrachtnemer  gerechtigd  het  eerder  overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
7.2 Het honorarium/tarief van Opdrachtnemer is exclusief reis-, verblijfs-, parkeerkosten en andere onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
7.3  Alle  tarieven  zijn  exclusief  omzetbelasting  en  andere  heffingen  welke  van  overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
7.4 In het geval Opdrachtnemer een uurtarief hanteert is Opdrachtnemer gerechtigd 3 keer per jaar zijn tarief aan te passen, te weten op 1 juni, 1 oktober en 1 februari van ieder jaar, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1.
7.5 Opdrachtnemer brengt reiskosten per km in rekening. Indien de feitelijke reistijd meer dan 45 minuten bedraagt wordt de extra reistijd boven deze 45 minuten naast de reiskosten per km in rekening gebracht volgens het afgesproken tarief/honorarium onder 7.2. Opdrachtnemer factureert reis- en andere onkosten op basis van een voorschot. Een keer per jaar stuurt Opdrachtnemer een eindafrekening.

8 – BETALING
8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden  binnen  7  dagen  na  factuurdatum.  Betaling  dient  te  geschieden  in  op  de factuur  aangegeven  valuta,  middels de daarop aangegeven betalingsmethode. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Bezwaren dienen onverwijld, doch uiterlijk voor het verstrijken van de betalingstermijn kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn staat, indien geen bezwaar is gemaakt, de juistheid van de factuur definitief vast. Opdrachtnemer factureert in beginsel iedere 14 dagen, tenzij op de factuur of in de Overeenkomst anders wordt aangegeven.
8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft en/of wordt de facturatiefrequentie door Opdrachtnemer verhoogd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te ontbinden. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te ontbinden en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar, onverminderd alle rechten van Opdrachtnemer uit artikel 11.7.
8.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

9 – RECLAMES
9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie   waarover Opdrachtgever   reclameert,   dan   wel   binnen   7   werkdagen   na   de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
9.2  Reclames  als  in  het  eerste  lid  bedoeld,  schorten  de  betalingsverplichting  van Opdrachtgever  niet  op.  Opdrachtgever  is  in  geen  geval  gerechtigd  op  grond  van  een reclame  met  betrekking  tot  een  bepaalde  dienst  betaling  uit  te  stellen  of  te  weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking
9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten  van  de  afgekeurde  werkzaamheden  of  het  geheel  of  gedeeltelijk niet  (meer)  uitvoeren  van  de  Opdracht. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op restitutie  van  het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium en in geen geval recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

10 – LEVERINGSTERMIJN
10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
10.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
10.3  De  Overeenkomst  kan  –  tenzij  vaststaat  dat  uitvoering  blijvend  onmogelijk  is  -door  Opdrachtgever  niet  wegens  termijnoverschrijding  worden  ontbonden,  tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na  afloop  van  de  overeengekomen  leveringstermijn  schriftelijk  aangezegde  redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

11 – EINDE OVEREENKOMST -GEVOLGEN
11.1 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst(bepaalde of onbepaalde tijd), in afwijking van artikel
7: 408 lid 2 BW, te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven of per e-mail opzeggen, zonder opgaaf van reden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen en in geen enkel geval aanspraak maken op schadevergoeding in welke vorm dan ook of vervanging.
11.2 Opdrachtgever kan, in afwijking van artikel 7: 408 lid 1 BW, alleen Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd (tussentijds) per aangetekend schrijven of per e-mail opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
11.3 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht.
11.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming en omzetverlies), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
11.5 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging door Opdrachtgever aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden en de geboekte/overeengekomen uren/dagen voor de overeengekomen (toekomstige) periode, ook indien daarvoor nog geen werkzaamheden zijn/worden verricht. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
11.7 Bij niet-nakoming door Opdrachtgever van één van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden/uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst per direct te beëindigen en de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Opdrachtnemer behoudt in dat geval aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden én aanspraak op betaling van de geboekte/overeengekomen uren/dagen voor de overeengekomen (toekomstige) periode, ook indien daarvoor nog geen werkzaamheden zijn/worden verricht.

12 – AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 500.
12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer  aan  de  overeenkomst  te  laten  beantwoorden,  voor  zoveel  deze  aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke  kosten,  gemaakt  ter  voorkoming  of  beperking  van  schade,  voor  zover  de Opdrachtgever  aantoont  dat  deze  kosten  hebben  geleid  tot  beperking  van  directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten  voortvloeiende  uit  veroordeling  in  proceskosten,  rente-  en/of  vertragingsschade,  schade  als  gevolg  van  het  verschaffen  van  gebrekkige  medewerking  en/of informatie  van  Opdrachtgever,  en/of  schade  wegens  door  Opdrachtnemer  gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
12.4  Opdrachtgever  vrijwaart  Opdrachtnemer  voor  vorderingen  van  derden  wegens schade  die  veroorzaakt  is  doordat  Opdrachtgever  aan  Opdrachtnemer  onjuiste  of onvolledige  informatie  heeft  verstrekt,  tenzij  Opdrachtgever  aantoont  dat  de  schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel  is  veroorzaakt  door  opzet  of  daarmee  gelijk  te  stellen  grove  nalatigheid  van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
12.5  De  in  lid  1  van  dit  artikel  neergelegde  aansprakelijkheidsbeperking  wordt  mede bedongen  ten  behoeve  van  de  door  Opdrachtnemer  voor  de  uitvoering  van  de Opdracht ingeschakelde derden, medewerkers en/of hulppersonen.
12.6  Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  beschadiging  of  teniet  gaan  van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

13 – CONTRACTSOVERNEMING
13.1  Het  is  Opdrachtgever  niet  toegestaan  (enige  verplichting  uit)  de  Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer  is  gerechtigd  aan  deze  toestemming  voorwaarden  te  verbinden. Opdrachtgever  verbindt  zich  in  ieder  geval  om  alsdan  alle  ter  zake  relevante  (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen  uit  de  Overeenkomst  en  de  Algemene  Voorwaarden,  tenzij  partijen expliciet anders overeenkomen.
13.2  In  geval  van  contractsoverneming  vrijwaart  Opdrachtgever  Opdrachtnemer  ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of  deze algemene  voorwaarden,  tenzij  enige  dwingende  (inter)nationale  wet  of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

14 – INTERNETGEBRUIK
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s leven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

15 – VERVALTERMIJN
Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

16 – NAWERKING
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

17 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.
17.3 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen middels vermelding op facturen en op haar Website. Na ontvangst van een factuur heeft Opdrachtnemer gedurende 7 dagen het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen. Na 7 dagen vervangen de nieuwe Algemene Voorwaarden de oude Algemene Voorwaarden in alle afgesloten overeenkomsten.
17.4 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

© Copyright - Obvius - Internetconcepten & Legal Services